உலகப் பொதுமறை திருக்குறள்

தமிழர்களின் பெருமை உலகப் பொதுமறை திருக்குறள்

தினம் ஒரு குறளை கற்போம் அதன்படி வாழ்வோம் என்ற அடிப்படையில் நாளையிலிருந்து திருக்குறள் பயணம் தொடங்குகிறது.