எந்த முயற்சியும் ஒரு போதும் வீணாகாது வலம்புரிஜான் அவர்களின் அருமையான பேச்சு

எந்த முயற்சியும் ஒரு போதும் வீணாகாது வலம்புரிஜான் அவர்களின் அருமையான பேச்சு