மனித மூத்திரம் எரிபொருள் ஆக

அதற்குள் மூத்திரத்தை எப்படி எரிபொருளாகப் பயன்படுத்துவது என்று ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வெளியிடப்படும்