அதிமுக

அதிமுக – இந்தியா முழுவதும் பரவி இருக்கின்ற சீமைக்கருவேல மரம் போன்று இது மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் என்று ஒரு காலத்தில் தொடங்கப்பட்டு இன்று தமிழகத்தினுடைய துர்பாக்கியங்களில் ஒன்றாக மாறிவிட்ட ஒரு அரசியல் கட்சி.