வார்த்தைகளை கொண்டு ஜாலம் புரிவதில் உனை மிஞ்சியவன் அகிலத்தில் இல்லை வாசுதேவா