இன்று முட்டை தினம், எப்போது சத்துணவு முட்டையில் ஊழல் நிறுத்தப்படும்