“துரியோதனா, இந்த பிராமணனை வெற்றி கொள்வது சற்று கடினமான செயல் ” Karnan

“துரியோதனா, இந்த பிராமணனை வெற்றி கொள்வது சற்று கடினமான செயல் ” Karnan