தமிழீழ விடுதலையும் ஐநா நிபுணர் குழு அறிக்கையும் கருத்தரங்கம் – திருமுருகன் உரை

தமிழீழ விடுதலையும் ஐநா நிபுணர் குழு அறிக்கையும்
கருத்தரங்கம் – திருமுருகன் உரை
தலைப்பு : சர்வதேச அரசியல் சதியில் சிக்கும் தமிழீழ விடுதலை-நாள்- 29 -5-2011
சென்னை
மே பதினேழு இயக்கம்