சி.பி.ஐ

சி.பி.ஐ – எந்த ஒரு வழக்கையும் முழுமையாக விசாரிக்க துப்பில்லாத ஒரு நிறுவனம்

சி.பி.ஐ – எந்த ஒரு வழக்கையும் முழுமையாக விசாரிக்க துப்பில்லாத சி.பி.ஐ.  நான் சொல்லவில்லை. அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த ஒரு மனிதரின் வாக்குமுலம்.