கண்ணதாசன் என்னும் கவிதை – முரண்பாடுகளின் தலைவன்

கண்ணதாசன் என்னும் கவிதை – முரண்பாடுகளின் தலைவன்