2 மணி நேரம் மட்டும் வெடி 24 மணி நேரமும் கொடி குடி – தமிழக அரசு