இவர்கள் தலைவர்களா அல்லது நடிகர்களா?

பிரதமர் தீப ஆராதணை காட்டுகிறார். ஜனாதிபதி தலை வணங்கி கும்பிடுகிறார்.