இது விவசாயி மட்டுமல்ல அனைத்து நடுத்தர மக்களின் மனநிலை

ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் தங்கள் மனசாட்சியை ஊர் சுற்ற அனுப்புகின்ற போது இது போன்ற நிகழ்வுகள் தான் நடைபெறும்