இந்த அகண்ட அகிலம்தனில் எனை விட சூழ்ச்சி புரிபவன் ஒருவன் உண்டெனில் அது தாங்கள் தான் வாசுதேவரே