தமிழக தலைவர்களின் மறுமுகங்கள் அம்பலம் — தமிழருவி மணியன் ஆவேசம்

நண்பர்களே, உங்களின் ஓரிரு மணித்துளிகளை நல்லவண்ணம் செலவழிக்க வேண்டும் என்றால் இதனை கேளுங்கள்.