தமிழகத் தலைவர்களை இனியும் நம்பாதீர்கள் — தமிழருவி மணியன் ஆவேசம்

எனது அரசியல் ஆசான் தமிழருவி அய்யா அவர்களின் வேண்டுகோள், விருப்பம்… உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள ஈழ தமிழர்களின் பார்வைக்கு….

TAMILARUVI MANIAN INTERVIEW TO KUMUDAM.COM ON UN REPORT ABOUT TAMIL GENOCIDE IN SRI LANKA

PART 1:

PART 2: