உங்கள் ஒரு நிமிடம் நமது இனத்திற்காக…..

நண்பர்களே, இன்று இல்லை என்றால் என்றும் இல்லை உங்களின் ஒரு நிமிடம் நமது இனத்திற்காக தேவை.

இதை செய்வதால் நமது பாவம் கழுவப்படும்.

உங்கள் ஒரு நிமிடம் நமது இனத்திற்காக…..

Petitions by Change.org|Start a Petition »