பாரதி பற்றி நெல்லை கண்ணன்

பாரதி பற்றி நெல்லை கண்ணன் ஆற்றிய சொற்பொழிவு.